نهضت کاهش قیمت تمام شده از تئوری تا عمل

امروزه درمحیط کسب وکار وتولید که لحظه به لحظه دستخوش تغییرات شده وبر پیچیدگی هایش افزوده می گردد،همراهی وغنی سازی نهضت كم شدن قیمت تمام شده کالاهاوخدمات بعنوان راهبردی خیلی مهم درجهت حفظ منافع ورقابت پذیری ودرمعنای عام ترموجبات بقای بنگاههای اقتصادی رافراهم خواهدنمود. آنچه مسلم است اینکه تجارت درمحیطی بازوغیرقابل پیش بینی صورت می پذیرد و مناسب است یک استمرار زمانی درجهت ارائه راهکارهای خلاق وپویا اجرائی نمودن آنها بکارگرفته شود
229070 نهضت کاهش قیمت تمام شده از تئوری تا عمل
انجام پایان نامه ارشد مدیریت

انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه ارشد مدیریت

درکشورایران با وجود هدفمندشدن یارانه حاملهای انرژی ،تولیدکنندگان باعزم خود را بانهضت كم شدن قیمت تمام شده همگام کرده اند که اما می باید بانبعضی فرابخشی به مورد پرداخت . بااندکی تأمل در می یابیم نامگذاری سال ۱۳۹۰بنام سال جهاداقتصادی ازسوی فرمانبردار معظم انقلاب توأم بابصیرت ودرایتی عظیم ومناسب با احوالات اقتصادی جامعه صورت پذیرفته که درعین حال مشارکتهای مردمی وخیلی ی ازموضوعات با اهمیت تأثیرگذاردراقتصادبنبرخي وملی را حاوی گردیده است.
خوشبختانه نظریه ادغام دووزارتخانه بازرگانی وصنایع ومعادن بطوری جهت تسهیل کننده پیشبرد اهداف نهضت كم شدن قیمت تمام شده خواهدبود چراکه سابقا وزارت صنایع با تمرکز بر نهضت فوق وارائه بسته های پشتیبانی ی ووزارت بازرگانی با تمرکز برقیمت گذاری اصولی و بارویکرد صادرات کالاها كار می نمودند که این ادغام می تواند بسياري از مولفه های تولید وصادرات راباحرکتی همموزیک و به دور از موازی کاری اتلاف هزینه و از تمام مهمتر چابکی وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت پیش برده وهدفمند نماید.درتولید کالا خدمات ، تمام بنگاههای اقتصادی نیز سه وظیفه اصلی رادرجهت کسب سودو درعین حال افزایش GNP و GDP ضمن مدنظرقراردادن نهضت کاهش قیمت تمام شده بعهده دارندکه تحقق اهداف فوق درحوزه های زیرخلاصه می گردد:
بازاریابی :که کشف وایجاد تقاضا وتأمین سفارش جهت کالاوخدمات است.
تولید/عملیات: که حاوی کلیه فرآیندهای تولید درمعنای عام مدیریت تولید گفته می شود.
مالی/حسابداری:که موجبات ایجادبازخوردونهایتا اخذتصمیم مقتضی جهت ادامه کار بنگاه اقتصادی رافراهم می نماید.
یکی از دامهای پیش روی مدیران تولید بازمهندسی در فرایندها بدون درنظرگرفتن کیفیت محصول مهم وبسته بندی کالاهاست که این صرفه جوئی ها اما اگر چه به ظاهر مطلوب بنظرمی رسد ولی دربلندمدت جهت تولیدکننده چه ازنگاه استفاده کننده داخلی و چه ازمنظر کلان درحوزه صادرات موجبات کاهش صادرات را فراهم آورده وشانس ورود به بازارهای بین المللی را ازدست خواهد دادکه اما امری نابجاست.
مدیران تولید می می بایست کلیه امورات مربوط به پروگرام ریزی،ساماندهی،همآهنگ ی، فرمانبردار ی وکنترل را توأما بکارگیرندکه انجام موارد نامبرده نیازمند تعرفه کردن بنگاههای تولیدی درحوزه های مختلف R&D است .
پیشرفت تکنولوژی، فضای رقابتی ومحیط متلاطم تجارت وهمچنین وجود مجموعه هایی همچونWTO ،سازمانهای اقتصادی وعلی الخصوص تولیدی را بمنظور بقاء وادار به تبعیت وهمراهی با دانش فنون جدید تولید وبازاریابی جهان ی می نماید.
افزایش کارائی وموثر ی درحوزه های كم شدن قیمت تمام شده،کاهش ضایعات،مصرف حداکثری ازمنابع حداقلی و…میتواندبامدیریت بهینه تولید محقق گرددکه دراین رابطه توصیه می شود واحدهای تولیدی ضمن بهره گیری ازروش کایزن (kaizen) تولیدبهینه رابنحوی مستمردردستورکارقراردهند و این شیوه معتقداست حتی یک روزهم نبایستی بدون ایجاداصلاح وخلاقیت درحداقل یکی از بخشهای مجموعه سپری نمود.
دراین رابطه مشتری گرایی،مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)،بهره گیری ازهوش مصنوعی(AI)،تکنولوژی ربات، حلقه های کنترل کیفیت،سیستم نظام پیشنهاد ات،اتوماسیون،نظم ومقررات ورعایت رفتارسازمانی،سیستم کامل مراقبت وتعمیرات،تولیدبه زمان (jit)،تولیدبدون نقص،کار های گروهی درقالب خوشه های تخصصی جزیره ای (بنابه مورد)،خلاقیت درتولیدمحصول مهم وبسته بندی،قیمت گذاری اصولی،نظام توزیع وبازاریابی صحیح ازاهم موضوعات قابل تأمل وبهره گیری است وتنها افرادی نتیجه می گیرندکه به موثر ی موضوعات فوق ایمان داشته واعضای مجموعه راملزم به عملیاتی نمودن موارد فوق نمایند اما بسياري دیگرازوسائل هادرجهت کاهش قیمت تمام شده وجوددارندکه شاید نیاز به تیزبینی ومهارتی خاصی دارد.
کنترل کیفیت کامل یکی ازروشهای تاثیر گذار درجهت ایجاد،مراقبت وویرایش کیفیت درواحدتولیدی وعلت ی است که موجبات رضایت حداکثری مصرف کنندگان رافراهم می آورد.خیلی ی مواقع فقدان ویاعدم بکارگیری نظام مدیریت فراگیردرسازمانها ازعبارت بنگاههای اقتصادی،هزینه های سربارتولید وفروش را جهت بنگاه بهمراه داشته است که چنانچه بخوب ی بکارگرفته شودهمموسیقی ی در سیکل تولید،قیمت گذاری،توزیع وبازاریابی وفروش را بوجود آورده ویاری شایانی به سوددهی بنگاه اقتصادی می نماید.
نظام تولیدبه زمان (jit) ازطریق برنامـه ریزی تولیدبرمبنای سفارش،تغییرطرح استقرار کارخانه بمنظورسهولت جریان تهیه و تولید وتولید،مسئولیت دادن به کارگـران وروش دادن و پرورش کارپرهزینه چندوظیفه ای ورابطه مناسب با تأمین کنندگان مواداولیه درکاهش هزینه های تولید تاثیر گذار خواهندبود.ازدیگر نکته های مرتبط با تولید به زمان تذکر برای به هنربازاریابی معکوس است که عوامل نامبرده مجموعا کاهش مقادیرخریدوکاهش میزان سرمایه گزاری مواداولیه وهمچنین کاهش نرخ های انبارداری را بدنبال خواهدداشت.
ازدیگرموضوعات قابل تمرکزدرمسیركم شدن قیمت تمام شده کالا،تحلیل هزینه های ثابت ومتغیرفرآیندهای آمیخته بازاریابی (۴P)است .هزینه کردن می بایستی هدفمند وبانبعضی بلندمدت صورت پذیردودرعین حال مدیران تولیدضمن معین نمودن نقطه سربه سرهمیشه ازایجادبازده نزولی پیشگیری نمایند.آنچه ازمنظرحسابداری درحوزه نرخ ها جای بحث وتحلیل بیشتر دارد اینکه در بسياري مواقع هزینه های استهلاک اتومبیل آلات وهمين طور قوت آدم ی درنظرگرفته نمی شود.مدیریت تعرفه ها یکی ازمهمترین بخشها درحوزه تولید است چراکه رأسا قیمت تمام شده کالاوخدمات را تحت الشعاع قرارمی دهدکه دراین رابطه بهره گیری ازبازمهندسی درکلیه فرآیندهای تولیدونیز تلفیق علم وتجربه توصیه می گردد.دراین رابطه فنون مختلف ی درعلم حسابداری تعریف شده که بشرح زیراست:
ـ تعرفه یابی برمبنای کار (ABC)
ـ بودجه بندی برمبنای کار (ABB)
ـ مدیریت برمبنای کار (ABM)
این روشها به نوعی تسهیل کننده وتغذیه کننده سیـستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) جهت پروگرام ریزی وتصمیم گیری بهینه می باشند .نقد کار هایی که مستقیما درفرایندهای عملیاتی دخالت دارندیاری شایانی تخمین بهای تمام شده وکاهش هزینه های سربارخواهد نمودوچه بهترآنکه دراین راستا پروگرام های رایانه ای جهت افزایش سرعت و دقت به خدمت گرفته شوند.
درمدیریت تعرفه هدف نهائی،حداکثرمصرف ازحداقل منابع است که به نوعی تعریف علم اقتصاد راحاوی می گردد.سوالی که شاید به ذهن بسياري مدیران تولیدخطورنماید این است که ضمن تلاش درجهت كم شدن قیمت تمام شده،چطور ،درچه سطح واندازه وباچه قیمتی تولیدوعرضه کنیم تابه همان سودقبلی دست یابیم که درعین حال شاخصه های کمی وکیفی نیزرعایت شوند؟ دراینجا می باید نقطه سربه سر را درفرآیند تولید معین کرده که این امرنیزبابهره گیری ازفرمول میسر خواهد بود:
سودموردانتظار+اقلام ثابت بهای تمام شده+اقلام متغیربهای تمام شده= تعدادفروش*قیمت فروش یک واحد
باپروگرام ریزی مناسب درخصوص ظرفیت تولیدمی توان تعرفه ها را به نحوچشم گیری کاهش داد.هرطرحی جهت بیشتر شدن ظرفیت تولیدمی بایست قادربه تأمین گاهي معیارهای معقول اقتصادی باشد.معیارهای عملکردمالی که ازتجزیه وتحلیل جریان نقدی حاصل می شود،می تواندبصورت اهمیت یانرخ بازگشت سرمایه گذاری (ROA) برای ظرفیت تعریف گردد.زمانی که درآمدونرخ های پروژه تخمین زده شد،محاسبه چنین معیارهایی یکنواخت بوده و میتواند توسط رایانه ،برنامـه ریزی شودتاجهت فرضیات گوناگون مجددا مورداستفاده قرارگیرد.
ارتقا ظرفیت تولیدکارخانه سبب صرفه جویی ناشی ازمقیاس خواهدشد. زیراتعرفه های ثابت سرشکن شده ساختمان ،اتومبیل آلات وقوت آدم ی وبعبارتی استهلاک که درقبل بیان شدبرای تولید هرواحد محصول کاهش می یابد.ازآنجاکه نرخ هایی از قبییل بیمه،مالیات و….برای سطوح وسیع تری ازظرفیت تولید،ثابت می ماند باتولیدبیشتر،نرخ ثابت تخصیص یافته درهرواحدکاهش خواهدیافت.گاهي ازنرخ های متغیرازقبیل دستمزد،حمل ونقل،مواداولیه و…نیزدراندازه تولید بیشتر،سرشکن شده ومجموعا موجبات كم شدن تعرفه نهائی تولیدرافراهم می نماید.شناسایی وبهره گیری از نمودارمسیربحرانی (cpm) توانایی تشخیص مسیرهای بحرانی بامدنظرقراردادن کاهش قوت کاروتجهیزات اضافی بعنوان شاخص خیلی مهم درکاهش قیمت تمام شده بیان است .دراین رابطه تعیین بهتریـن مسیرفرآیندحرکت مواد درواحدتولیدی حائزارزش است که دیاگرامها وسائل های مناسبی دراین خصوص هستند .
درحوزه های سخت افزاری،طراحی صحیح شیوه استقراراتومبیل آلات وتجهیزات ضمن رعایت ارگونومی آدم ی (با عنایت به اصل مطالعات هاثورن) نقش تعیین کننده ای دربازدهی بنگاه اقتصادی ازمنظركم شدن هزینه ها دارد.باتوجه به واقعی شدن قیمت انواع حاملهای انرژی یکی از موضوعاتی که درپروگرام ریزی وصدورمجوزات جهت ایجادواحدهای تولیدی می می بایست مدنظرقرارگیرد،نزدیکی کارخانجات به محل تأمین مواداولیه است.تعیین مناسب محل کارخانه بطورقابل توجه ی نرخ های ثابت و متغیر راکاهش می دهد. همچنین هزینه های مربوط به حمل ونقل وحقوق ودستمزدکه قبل ازهرچیزبرنامـه ریزان می بایستی وضعیت جذب قوت بومی منطقه وتوقعات اقتصادی واجتماعی ایشان رامدنظرقراردهندحائز ارزش است.بعبارتی دیگر تعیین محل مناسب جهت احداث کارخانه مزیت رقابتی مهم جهت بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که این موضوع می باید دروقت تولید و ساخت طرح توجیهی واحدتولیدی جدید تجزیه وارزیابی وخصوصیات ی عمومی مناطق نیزموردتوجه قرارگیرد.درحوزه کارسنجی وزمان سنجی که تبلورنیز درنظریه خود به آن اشاره کرده است،می بایستی به فرآیندهای عملیاتی برای تبدیل ورودی ها به کالاها توجه نمود.
کار سنجی را میتوان ثبت منظم وتحلیل دقیق روشهای انجام کارو توصیه های اصلاح ی بمنظوركم شدن تعرفه ها و زمان سنجی کاربر د تکنیکهای مختلف بمنظور تعیین ضروری جهت فرد واجد شرایط که کار معین ی را در سطح معین ی از کارآیی انجام می دهد تعریف می گردد.رعایت اصول فوق،ویرایش فرآیندجابجائی مواد،كم شدن میزان خستگی کارکنان،ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی وایجاد سیسـتم های تشویقی مناسب وعادلانه راحاوی می شود.
بانبرخي اجمالی تکنیکهای روش(کار) سنجی وزمان سنجی حاوی نمودارهای جریان کار،تجزیه وتحلیل عملیات،تجزیه وتحلیل تربلیگ(Tereblig) واندازه گیری و مقایسه با زمان نرمال است .دراین خصوص،بهره گیری ازسیـستم تولیدیکپارچه رایانه ی (CIM)به کاهش هزینه های حقوق دستمزد وضایعات آدم ی کمک شایانی خواهد نمود.
درسطحی بالاترازمدیریت تولید،مدیریت پروژه وجود دارد بااین فرق که فرآیند تولید به مجموعه کار هایی اطلاق می شودکه ابتدای آن معین ولی انتهای آن نامعین است و بعبارتی بیشترتوان وتمرکزخودرابه کارآیی وموثر ی وبازخورد سیـستم را تؤاما مدنظرقرارداده وبدنبال افزایش بهره وری کل سیسـتم است .
در واقع مدیریت پروژه پاسخگوی نهائی دریک واحدتولیدی درجهت تولیدباقیمت تمام شده مناسب ومطابق ذائقه مصرف کننده است.
توصیه ها ونتیجه گیری:
ـ بمنظورتشویق تولیدکنندگان و درجهت بهره گیری از روشهای نوین كم شدن قیمت تمام شده مشوق های مالی سریع الوصول و تسهیلات جهت به تلاش پرهزینه این عرصه می تواند محرکی جهت پیشبرداهداف کلی نهضت گفته شده باشد.
ـ یکی ازخلاء های موجود درنهضت كم شدن قیمت تمام شده عدم اطلاع رسانی وآموزش برای فعالان اقتصادی است که درابتدای امربافلسفه وجودی نهضت آشناشده،ایمان آورده پس مدیران منابع آدم ی،تولیدوعملیات را دراعتلای آن بسیج نمایند که دراین راستا مناسب است ضمن بهره گیری ازاساتید علمی،سرمایه گذاری مکفی دراین زمینه صورت پذیرد.
ـ تقویت وتمرکز برمجموعه های پخش کالا وپشتیبانی دولت از کمپانی های موصوف که بدلیل داشتن سیسـتم های پخش چندگانه نرخ های پخش را به حداقل خواهند رساند.
ـ در نظرگرفتن معافیتهای مالیاتی جهت واحدهای موفق درحوزه کاهش قیمت تمام شده
ـ ایجادخوشه ها ودسته های کاری تخصصی درمجموعه وچندمنظوره کردن کارپرهزینه وهمچنین سهیم کردن کارکنان درسودهای انباشتی کمپانی که ضمن كم شدن نرخ های حقوق ودستمزد،به چابکی سازمان یاری خواهد شد

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک