پایان نامه تحیقق پروسه سیسـتم

فعالی ت = اتفاق قابل اندازه گيري كه در زمان اضافي رخ مي دهد.
67 ketab Fixd پایان نامه تحیقق پروسه سیسـتم
انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد

حاشيه ۰تفسير)= عمل اختصاص دادن كه با نشانه هاي ویِژگزینشه به فلوچارت نقشه جرايان کاری (پروسه) جهت معين كردن مكان هاي ويژه كه نقص ها غلط ات در آن اتفاق افتاده است، جايي كه چرخة طولاني از زمان مصرف مي شود، جايي كه چرخة زمان از تمام جا غيرقابل پيش بيني تر است، جايي كه هزينه هاي غير قابل قبول توليد شده اند.
AS.Is Condition = راهي كه يك جريان کاری با يك سيستم بدون تذکر به بازدهي، ”أثيرگذار بودن يا رقابت در جريان است.
Event = اتفاق غير قابل اندازه گيري كه در زمان معین رخ مي دهد. جهت مثال شروع پايان يك فعالی ت.
Farollel Event = دو يا چند رويداد كه به طور همزمان اتفاق مي افتد.
Parking Lot = مكاني جهت ضبط ايده ها، مفاهيم، و پيشنهادات كه جهت بازبینی مراحل کاری داده شده اند،‌ تا در زمان آينده به راحتي قابل ارجاع و دسترس باشند مانند: يك تخته وايت بورد سه پاية نقاشي.
Producessor Event= پيشامدي كه بايد قبل از شروع يك رويداد ویِژگزینشه اتفاق افتاده باشد..
Process = يك سري اعمال با موقعيت معین تكرار شدني كه آغاز و هم پايان دارند همچنين به توليد (قابل لمس) يا به خست (غير محسوس) منجر شوند.
Process Analysis= امتحان يك پروسه به وسيلة وسائل ها يا روش هايي چون فلوچارت هيا پروسه نقشه هاي پروسه و تفسيرها. هدف آناليز پروسه توسعة كساني است كه روي پروسه ريسك مي كنندؤ معرفت تمام پروسه است از تأمين كنددگان تا مشتريان، ارتباطات حياتي بين نيازهاي كيفيت و معيارهاي اجراي ورودي ها و خورجي ها را در بر مي يگرد، در مورد راه هايي كه از آن طريق صداي مشتري كه پروسه را هدايت مي كند، بحث مي كند.
Process Anolysis and In Provementwork (PAIN) = يك مجموعة كامل از فلوچارت هاي پروسه كه جهت تسهيل فهميدن و پرهزینه كردن (ارزشمند كردن) پروسه هاي موجود از نظر توليدات هم از نظر معلت ات، طراحي مي شود.
Prosecc flowchart: يك مجموعه يك بعدي از اعداد كه به صورت هندسي به وسيلة پيكانهايي به يكديگر متصلند به توصيف گرافيكي رخدادهاي پيوسته و روابط داخلي پيشامدها در پروسه مي پردازد.
Process Improvement = ارزشمند كردن پروسه موجود با بازبینی جزئي شيوه هاي گوناگون يا با طراحي دوبارة تمام با قسمت اعظمي از روشها.
Process Map: يك ويرايش دو بعدي از فلوچارت پروسه كه handoffs و رسيد توليدات خدمات را كه از جانب يك فرد، مؤسسه مكاني به طرف مقابل داده يم شود به خوب ي نمايش مي دهد.
Series Event: دو چند رخداد به صورت زنجيره وار اتفاق مي افتند. يعني يكي نسبت به ديگر زودتر انجام مي گيرد بعد از آن.
Cindition“Should be” = راهي كه يك پروسه سيستم بايد اداره شود تا بالاترين بازرهي، قابليت اجرا يا قدرت رقابت را داشته باشد.
Successoy Event = رويدادي كه به دنبال پايان دادن رويداد خاصي انجام گيرد.
System = مجموعه اي از پروسه ها، كه به دنبال هم در موازات قرار دارند، يك شروع معلول نيز پاياني معمول دارند، با هم ديگر يك پروگرام ، يك پروژه، تمامي يك ارگان را تشكيل مي دهند.
۲-۱۰ آناليز پروسه
۱-۲-۱۰ پروسه
پروسه چيست؟ پروسه يك سري به نیز پيوسته از رويدادهاي تعيين شده تكرار پذير مي باشد كه نیز ابتدا دارد و هم انتها به انجام يك خدمت با ارائه توليد مي پردازد. عمل توليد مسلماً چيزي محسوس است، چيزي كه شما مي توانيد ببينيد، بچشيد يا لمس كنيد. خدمات چيزي غير قابل حس كردن است. چيزي كه شما نمي توانيد ببينيد، بلچشيد و يا لمس كنيد اما وقتي آن را دريافت كرديد مي شناسيدش. جهت مثال، اارئه راهنمای يك خدمت است.
۲-۲-۱۰- سيستم
چنانچه آنچه گفته شد پروسه بود، پس سيستم چيست؟ يك سيستنم مجموعه اي از پروسه ها است كه به دنبال در موازات مرتب شده اند، به همراه يكديگر يك برنامـه ، يك پروژه، و يا يك ارگان كامل را تشكيل مي دهند. يك مؤسسه خواه بزرگ، متوسط يا كوچك، يك مثال براي ارگان كامل است. يك پيش قديم ممكن است يك پروژه باشد مثل پيش قدمي در استفاده از يك نرم افزار جديد. يك برنامـه مي تواند يك فعالی ت جاري باشد كه به صورت پريوديك انجام مي شود. در هر صورت، خواه يك پروگرام باشد، خواه يك پروژه، يا يك مهارت كامل،‌سيستم مجموعه اي از پروسه هاست.
۳-۲-۱۰ فلوچارت پروسه
جهت يك سري اهداف اساسي پروسه سيستم را تعريف كرديم، اکنون با هم مرور مي كنيم كه جهت بهتر موجه شدن پروسه ها، اين اجزاي اساسي سازندة يك ارگان، چه مي توانيم بكنيم. راه هاي زيادي براي بررسي پروسه وجود دارد. يكي از معمولي ترين و قابل استفاده ترين فرم ها بوسيلة گرافيك مي باشد كه بنام فلوچارت پروسه شناخته شده است. اين نمودار مجموعه اي از اشكال هندسي است – مانند مستطيل لوزي، دايره اشكال مختلف ديگر – كه بطور نمونه از چپ به راست و از بالا به پايين مرتب شده اند و با پيكانهايي به هم ديگر متصل شده اند و هدف آنها نمايش جريان فعالی ت از ابتدا تا انتهاي پروسه است.
زماني كه يك پروسه تولید و ساخته مي شود و يا پروسة موجود بررسي مي شود، يعني ريسك كنندگان روي پروسه، مي توانند آنچه را كه فرض شده كه انجام گرديده از ابتدا تا انتها ببينند بدون آنكه تلاش ي جهت تصور آن نمايند.
هركدام از ما ممكن است تصويري پر واضح از آنچه كه جريان پروسه است در ذهنمان داشته باشيم، ولی واقعيت ممكن است چيز ديگري باشد. تنها راهي كه مي توانيم مطمئن باشيم كه يك چشم انداز معمول از پروسه داريم. طراحي آن با مصرف از فلوچارت پروسه مي باشد. فلوچارتي خطي يك بعدي گفتيم يك بعدي تا فلوچارت را از نمودار دو بعدي متمايز كنيم كه بعداً در بارة آن حرف خواهيم كرد (نقشة پروسه).
حال درمورد طراحي يك فلوچارت حرف مي كنيم. به طور ارثي و تاريخيؤ مردم فلوچارت را از مرحلة شروع به طراحي مي كنند تا مرحلة آخر. ولی من اين كار را نمي كنم، و دليلم اينست كه وقتي مردم اين فلوچارت را در مقابل يك ديگر مي گذارند، آن ها از همان مسيري به پروسه نگاه مي كنند كه روزانه به طور معمول مي نگرند، پس احتمـا ل زيادي وجود دارد كه برخي چيزها از قلم بيافتد. وقتي مردم را جهت طراحي يك فلوچارت در يك اتاق جمع مي كنيم پيشنهادي كه من به آنها مي كنم شروع از پايان است در ذهن آنها، مفهومي شناخته شدخ جهت تمامي كساني كه با «۷ عادت جهت مردم زياد موثر تاثیر استفان كاوي»‌آشنايي دارند.
ما با تعريف آخرين وهله خروجي پروسه شروع مي كنيم و بعد سؤالي در رابطه با آن مي پرسيم «قبل از آن، چه چيزي بايد اتفاق بيافتد؟» چنانچه ما بدانيم كه يك وهله يا يك خروجي معين داريم، آنگاه پرسش ما اين خواهد بود: رخداد يا رخدادهاي پيشين كه بايد حادث شوند تا تمام نيازها براي انجام شدن مرحلة مورد نظر فراهم شوند چيست؟ پس ما به صورت عقب كرد از مرحلة انتها تا مرحلة اول كار ني كنيم تا آنجا ادامه مي دهيم كه كسي بگويد: «اينجا جاي است كه تمام چيز شروع مي شود.» حال ما نمودار از پايان به شروع تنظيم شدة فلئچارت يك پروسه را تعريف كرديم. بعضي ها ممكن است بپرسند براي چه اينشیوه را گزینش كرده ايد. قياسي كه من استفاده كردن و بسيار موثر است بدين ترتيب مي باشد: فرض كنيد من از شما بخواهم كه حروف الفبا را بگوييد. شما خواهيد گفت: A,B,C,… بدون تفكر، زيرا اين عما را صدها و شايد هزاران بار انجام داده ايد.
اما چنانچه من از شما بخواهم كه الفبا را از انتها به اول بگوييد، شما شايد Z را بگوييد بعد از آن مكث كنيد تفكر كنيد كه قبل از آن چه بوده، چه حرفي قبل از Z بوده. آنچه اكثر كردم انجام مي دهند، آنگونه كه من دريافتم، اينست كه ابتدا عمل را از اول به انتها انجام مي دهند تا حرف را بيابند پس باز مي گردند و بهمين منوال. برعكس كاركردن روي حروف الفا مردم را بر آن مي دارد كه بهر اهي تذکر كنند كه تا بحال توجه نكرده اند. توجه به رابطه داخلي بين رخدادهاي متأخر پيشين.
همين روانشناسي كاركردن عقب گرد در رابطه با پروسه ها به كار مي آيد، خواه با پروسة تولید و ساخت يك خانه سر كار داشته باشيم، خواه با حساب پرداختي كار كنيم. خواه با توسعة يك فلوچارت، خواه با مهندسين يك پروسه كه با روش در رابطه است و يا هر چيز ديگري كه باشد. مرتب كردن يك فلوچارت از مرحلة انتها به اول يك راه زياد قوي براي یاری به مردن در فهم اين مطلب كه پروسه هيا آنها واقعا ً چه مشكلي است.
۴-۲-۱۰ نقشة پروسه
بمحض اينكه فلوچارت پروسه بوجود آمد و همة افراد راضي شدند كه فلوچارت بطور درست ترتيب رخدادها را در خصوص رويدادهاي متأخر متقدم بازتاب مي كند، مرحلة بعدي طراحي يك نقشة پروسه است. پيشتر گفتيم كه نقشة پروسه دو بعدي تهيه مي شود. ما دقيقاً از همان مراحلي استفاده خواهيم كرد كه در فلوچارت پروسه مصرف كرديم، بجز اکنون ، بجاي اينكه فقط جريان كار را داشته باشيك كه از چپ به راست مي رود، مردم، موقعيت ها، ساختمان ها، تجرات ها شيوه هاي ادارة امور را كه در پروسه درگيرند، جمع مي كنيم و آنها را بلصورت عمودي از سمت چپ از بالا به پايين ليست مي كنيم. جهت مثال، ممكن است آسری مان هاي A، B يا C؛ اشویِژگزینشه x y يا z صنعت بستن، Glumbing قاب گرفتن، باشد. سپسؤ مستطيل هايي را كه در فلوچارتمان تهيه كرده ايم را با مناطق، مؤسسات، اشخاص و صنايع داير كه از سمت چپ ليست شده اند ارتباط مي كنيم. آنچه شما مي بينيد يك سري از مستطيل هاست كه از چپ به راست ساخـته شده اند در بالا پايين محور عمودي كه ما در سمت چپ نقشة پروسه مان تهيه كرده ايم حركت مي كنند. در چنين عملي، ما چيزي مي بينيم زياد شبيه به دندانه هاي اره همراه با حروفي درشت كه درون رفته يا درآمده اند. بدين ترتيب B نمايي از دست به دست شدن از يك فرد به ديگري، از يك نوع اداره كردن به نوع ديگر، يا از يك صنعت به صنعت ديگر را موجود داريم.
پس مي توانيم ببينيم كه رديف ها از كجا شروع شده اند و پتانسيل براي كار اضافي در پروسه ميان مسئوليت هاي مختلف كجا مي باشد. (ليست شده از سمت چپ).
اين يك تصوير زياد واضح واقعي است از برخي چيزها كه ممكن است ما بخواهيم به عمل كردن آنها در شرايط سفارش مجدد مراحل مختلف، براي كوچك مردن عدد نهايي دست به دست شدن ها كه بخشي از اين پروسه مي باشند، توجه كنيم و روشن مي سازد كه همیشه دست به دست شدن وجود دارد و احتمـا ل فراواني جهت خطا، غفلت، از قلم انداختن خيلي چيزها، ساختن يك رديف، به وجود آوردن گلوگاه يا چيزهايي از اين دست موجود است.
در تهية نقشة پروسه ما در مورد اينكه چه بايد بكنيم تا بطور دنباله دار پروسه مان را ویرایش بخشيم اطلاعات فواواني كسب مي كنيم. به خاطر داشته باشيد، رتتيب مراحل ممكن است زماني ظاهراً حياتي بوده باشند، ولی با تغيير در تكنولوژي، مردم و مسئوليت ها، آن چه انجام مي داديم ممكن است ديگر موجود نباشد، ما نياز داريم كه به طور تناوبي پروسه هايمان را ارزيابي و بازبيني كنيم. استفادة از نقشة پروسه از ديد تابعيت و handoffs ما همچنين مي توانيم از فلوچارت نقشه در ارزيابي چرخه زمان و رخدادها يا مراحل ارزشمند افزاينده در مقابل رخدادها يا مراحل ارزشمند غيرافزاينده مصرف كنيم. روشي كه من استفاده مي كنم به اين قرار است كه از هر كسي كه در اتاق دارد مي خواهم كه چرخة زمان پروسه را كه تعيين اهمیت شده به وسيلة فلوچارت يا نقشه ارزيابي كنند. آيا ۳ ساعت طول مي كشد يا ۵ روز يا ۱۰ هفته هر چيز ديگر؟ وقتي ما به توافقي برسيم ۶ تا ۸ ساعت يا ۶ تا ۸ هفته مي رسيم – يا هرچه كه نرنيب نهايي باشد – ما در ميان در وهله مي رويم آن را به صورت فردي ارزيابي مي كنيم، مي پرسيم كه هر وهله چقدر به طول انجاميده، وقتي كه تمام اين كار را انجام داديم، ما به مجموعة برآورد تمام وهله ها به صورت تك تك مي رسيم و آن را با تخمين كه گروه اكنون از تمامي پروسه مي زند. آنچه بارها آن را مي يابيم اينست كه مجموعروش تك تك مراحل فقط ۲۰% تا ۳۰% جمع نحوه بررسي كلي است. اين امر سریع نمايش اطلاف ميزان زياد وقت را ارائه مي دهد. زمان گـران بهايي كه مي توانست در جاي ديگر استفاده شود، كه هدف مهم همينست. اگر جهت مثال، يك پروسه تخمين زده شود كه ۶ هفته ايست، اما مجموع تركيبات انفرادي يك هفته نيم به طول انجامد، اين پر واضح است كه ما زماني جهت نجات كمپاني داريم. نیز اکنون نياز به انجام چه کاری هستيد؟ مشكلات سدها، گلوگاه هيا تنگر در پروسه اي كه بررسي مي كنيم، كجا هستند . صنايع ما به عنوان مثال در كجا مي توانند نقسيم مسئوليت شوند؟ بجاي داشتن يك صنعت ويژه كه سه چهار بار بيشتر جهت انجام كارهاي كوچك نيم ساعته يك ساعته برگشت مي خورد، اكنون صنايع ديگري در محل مي توانند ناين كار را براي آنها انجام دهند. اين يكروش زياد موثر براي كاهش چرخة زمان است. مراحل مي توانند حذف شوند روزها از پس روزها جهت پروژه هاي با اهمیت تر ذخيره شوند.

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک