نمایش اطلاعات GridView بعد از بارگذاری صفحه با مصرف از UpdatePanel

نمایش اطلاعات GridView بعد از بارگذاری صفحه با استفاده از UpdatePanel

load gridview after page load using ajax نمایش اطلاعات GridView بعد از بارگذاری صفحه با مصرف  از UpdatePanel
clicksite.ir

Ajax UpdatePanel

در این متن نشان می دهیم که چگونه با استفاده از Ajax UpdatePanel و کنترل Timer، به طور آسنکرون GridView را بعد از بارگذاری کامل صفحه بارگزاری نماییم. مراحل انجام کار به صورت گام به گام برای تان قرار داده شده است. همين طور در انتهای مطلب سورس آن برای دریافت قرار داده شده است. با من همراه باشید …
Ajax UpdatePanel

فضاهای نام:

فضای نام های زیر باید به برنامـه اضافه شوند:

سی شارپ :
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
۱
۲
۳

using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

VB.Net:
Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Data.SqlClient
۱
۲
۳

Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Data.SqlClient

اتصال GridView:

متد زیر جهت اتصال GridView به داده ها استفاده می شود، این متد به آسانی یک کوئری Select روی جدول Customers از دیتابیس Northwind اجرا می نماید و رکوردهای واکشی شده را به کنترل GridView متصل می نماید .

سی شارپ :
private void BindCustomers()

String strConnString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“conString”].ConnectionString;
SqlConnection con = new SqlConnection(strConnString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter();
DataSet ds = new DataSet();
cmd.CommandType = CommandType.Text;
cmd.CommandText = “select Top 10 CustomerID,City,Country from customers”;
cmd.Connection = con;
sda.SelectCommand = cmd;
try

con.Open();
sda.Fill(ds);
GridView1.EmptyDataText = “No Records Found”;
GridView1.DataSource = ds;
GridView1.DataBind();

catch (Exception ex)

throw ex;

finally

con.Close();
con.Dispose();

private void BindCustomers()

String strConnString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“conString”].ConnectionString;
SqlConnection con = new SqlConnection(strConnString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter();
DataSet ds = new DataSet();
cmd.CommandType = CommandType.Text;
cmd.CommandText = “select Top 10 CustomerID,City,Country from customers”;
cmd.Connection = con;
sda.SelectCommand = cmd;
try

con.Open();
sda.Fill(ds);
GridView1.EmptyDataText = “No Records Found”;
GridView1.DataSource = ds;
GridView1.DataBind();

catch (Exception ex)

throw ex;

finally

con.Close();
con.Dispose();

VB.Net:
Private Sub BindCustomers()
Dim strConnString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings(“conString”).ConnectionString
Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(strConnString)
Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand
Dim sda As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter
Dim ds As DataSet = New DataSet
cmd.CommandType = CommandType.Text
cmd.CommandText = “select Top 10 CustomerID,City,Country from customers”
cmd.Connection = con
sda.SelectCommand = cmd
Try
con.Open()
sda.Fill(ds)
GridView1.EmptyDataText = “No Records Found”
GridView1.DataSource = ds
GridView1.DataBind()
Catch ex As Exception
Throw ex
Finally
con.Close()
con.Dispose()
End Try
End Sub
Private Sub BindCustomers()
Dim strConnString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings(“conString”).ConnectionString
Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(strConnString)
Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand
Dim sda As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter
Dim ds As DataSet = New DataSet
cmd.CommandType = CommandType.Text
cmd.CommandText = “select Top 10 CustomerID,City,Country from customers”
cmd.Connection = con
sda.SelectCommand = cmd
Try
con.Open()
sda.Fill(ds)
GridView1.EmptyDataText = “No Records Found”
GridView1.DataSource = ds
GridView1.DataBind()
Catch ex As Exception
Throw ex
Finally
con.Close()
con.Dispose()
End Try
End Sub

Lazy Loading: بارگزاری GridView با مصرف از Ajax UpdatePanel بعد از بارگزاری کامل صفحه

حال جهت ساختن Lazy Load یا امکان تاخیر، می بایست از کنترل Timer استفاده کنیم.

ابتدا Timer، UpdatePanel یک ScriptManager به صفحه اضافه می کنیم. پس کد HTML ما به شکل زیر در می آید:

کنترل Timer با وقفه ۲۰۰۰ میلی ثانیه ای (۲ ثانیه) اضافه شد رویداد onTick برای آن میزان دهی شد. پس ، تایمر با ۲ ثانیه تاخیر بعد از بارگزاری کامل صفحه فراخوانده می شود.

در onThick event handler، متد BindGrid را که قبل تر ایجاد کرده ایم صدا می زنیم. همين طور ما یک عکس Loading با فرمت GIF اضافه کردیم که این انیمیشن زیبا تا بارگزاری محتوا نمایش داده می شود.

نکته: بسیار زیاد با اهمیت زیاد است که کنترل Timer را در رویداد OnThick آن غیرفع ال کنیم، در غیر این صورت به درستی کار نخواهد کرد.

سی شارپ
protected void TimerTick(object sender, EventArgs e)

this.BindCustomers();
Timer1.Enabled = false;
imgLoader.Visible = false;

protected void TimerTick(object sender, EventArgs e)

this.BindCustomers();
Timer1.Enabled = false;
imgLoader.Visible = false;

VB.Net:
Protected Sub TimerTick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Me.BindCustomers()
Timer1.Enabled = False
imgLoader.Visible = False
End Sub
۱
۲
۳
۴
۵

Protected Sub TimerTick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Me.BindCustomers()
Timer1.Enabled = False
imgLoader.Visible = False
End Sub

خوب باشید !

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک