دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  • :
  • :

ثبت مجموعه های تجاری

hhs69 ثبت مجموعه های تجاری

ثبت شرکت ها

این مطلب که راجع به ثبت شرکـت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از مجموعه ‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی تعاونی) پرداخته، پس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر مجموعه را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت مجموعه را به طورکلی توضیح خواهیم داد.

۱- تعریف شرکت سهامی عام‌
شرکـت سهامی‌عام، مجموعه ی است بازرگانی (‌ولو اینکه مساله عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکـت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نمی بایست از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت ، جمله «مجموعه سهامی عام» می بایست قبل از نام کمپانی با بعد از آن، بدون فاصله با نام کمپانی در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و اگهی ‌های شرکـت به طور روشن خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت کمپانی سهامی عام:
الف ) ‌مدارک ضروری جهت کسب اجازه ‌ی پذیره‌نویسی شرکـت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت مجموعه ‌ها:
۱) دو ورژن طرح اظهارنامه‌ی شرکـت سهامی‌عام
۲) دونسخه طرح اساسنامه‌ی کمپانی سهامی‌عام
۳) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
۴) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
۵) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

ب ) مدارک ضروری جهت تأسیس کمپانی :
۱) دو ورژن اظهارنامه
۲) دو نسخه اساسنامه
۳) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
۴) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر است .)
۵) اطلاعیه دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
۶) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشویِژگزینشه حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
۷) گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی کمپانی
۸) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

۲- تعریف شرکـت سهامی خاص
مجموعه سهامی ویِژگزینشه شرکت ی است بازرگانی (ولو اینکه مورد عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نمی بایست از سه نفر کمتر باشد عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکـت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکـت ، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت مجموعه سهامی خاص:
۱) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکـت سهامی خاص امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
۲) دو جلد اساسنامه‌ی مجموعه سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
۳) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
۴) دو ورژن صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
۵) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( مساوی اصل در دادگستری‌)

۶) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ی مجموعه از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است توجه : درصورتی که میزان ی از سرمایه‌ی شرکـت ، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکـت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
۷)ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت ‌ها.
۳- تعریف کمپانی با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکت ی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی مسئول قروض و تعهدات مجموعه است.در نام شرکـت می بایست جمله ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت کمپانی با مسئولیت محدود:
۱) دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت ‌ها با مسئولیت محدود
۲) دوبرگ شرکت نامه
۳) دو نسخه از اساسنامه
۴)دو ورژن صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
۵) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

۴- تعریف مجموعه تضامنی
مجموعه تضامنی،مجموعه ی است که تحت نام ویژه برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.چنانچه دارای ی مجموعه جهت تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکـت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشویِژگزینشه ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکـت تضامنی بایستی جمله «مجموعه تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکـت تضامنی:
۱) دو برگ تقاضانامه
۲) دو برگ مجموعه ‌نامه
۳) دو ورژن اساسنامه
۴) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
۵) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .
۵- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی
کمپانی مختلط غیرسهامی، کمپانی ی است که جهت امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارای ی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، فردی است که مسئولیت او تنها به میزان سرمایه‌ای است که درشرکـت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم کمپانی بایستی جمله «مجموعه مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکـت مختلط غیرسهامی :
۱) نسخه ‌ی مصدق از شرکت نامه
۲) نسخه ‌ی مصدق از اساسنامه (چنانچه باشد )
۳) اسامی مجموعه یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
۶- تعریف مجموعه مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، کمپانی ی است که تحت نام ویژه بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکـت دارند. شریک ضامن فردی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر ی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و ارتباطات آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام کمپانی بایستی جمله «مجموعه مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک مجموعه مختلط سهامی برای ثبت:
۱)یک ورژن ‌ی مصدق از شرکـت نامه
۲) ورژن ‌ی مصدق از اساسنامه
۳) اسامی مدیر یا مدیران شرکـت
۴) نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت ، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
۵) سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد نامبرده در مواد ۴۰ ،۴۱ ۴۴
۶)نوشته‌ای با امضای مدیر شرکـت ، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی
۷- تعریف شرکت نسبی
مجموعه نسبی شرکـت ی است که جهت امور تجاری، تحت نام ویژه بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکـت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی جمله «شرکـت نسبی» لااقل اسم یکی از شرکا می بایست ذکر شود؛ در صورتی که اسم مجموعه مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» «‌و برادران» ضروری است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی :
۱) ورژن ‌ی مصدق از شرکـت نامه
۲) یک نسخه ‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
۸- تعریف مجموعه تعاونی
به سبب ماده‌ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «مجموعه تعاونی، مجموعه ی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکـت تعاونی قرارگیرد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت ‌های دولتی و وابسته به دولت تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان وبقیه گذاشته ای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی صلح، اقدام به کمک در تأمین یا بیشتر شدن سرمایه‌ی شرکـت ‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.
تبصره: در موارد ی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین همچنین عقد کمپانی ، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. همموسیقی ماده‌ی ۲۶ همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، حاوی تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری روستایی و نظایر اینها کار می‌نمایند» و به سبب ماده‌ی ۲۷: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا استفاده کنندگان عضو را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور كم شدن هزینه ‌ها قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی ۲۸: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».
مدارک شرکت ‌های تعاونی جهت ثبت: (هر کدام در ۴ نسخه )
۱) صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب بازرسان و مدیرعلت شرکـت
۲) اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
۳) درخواست کتبی ثبت
۴) طرح پیشنهاد ی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون
۵) رسید پرداخت میزان ضروری التأدیه‌ی سرمایه
۶)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ ماده‌ی ۳۲)
۷) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی ۵۱)
۸) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند ۲۸ ماده‌ی ۶۶ بند ۴ ماده‌ی ۵۱)
– اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکـت تعاونی، مکلف است بعد از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
– ضروری به توجه است که به سبب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در وهله ‌ی تأسیس شرکـت ، نمی بایست کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی مجموعه باشد هر تعاونی وقتی ثبت تشکیل می‌گردد که حداقل سوم سرمایه‌ی آن تأدیه در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی ۲۱)
رویه‌ی عملی مراحل ثبت
در اداره‌ی ثبت مجموعه ‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی گفته شده تهیه تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق می بایست توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. پس نرخ ‌ای بابت تعیین نام شرکـت به بانک واریز کرده چند نام،‌ که کلمه ‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و معنا و همموزیک با فرهنگ اسلااست ؛ انتخاب کرده به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی گفته شده ، معرفی موافقت آن واحد را در مورد ‌ی نام تعیین شده اخذ کرده ،پس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.
ضروری به توجه است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود شرکـت ‌هایی که دربقیه شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت مجموعه ‌ها كار به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت کرده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی کمپانی تحویل می‌شود.
جهت تعیین حق‌الدرج آگهی بایستی به «نمایندگی ارتباطات عمومی» ‌مراجعه کرد. ضروری به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکـت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. پس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج اطلاعیه ، معین می شود؛ ‌به بانک حساب تعیین‌شده، واریز نماید و بعد از آن فیش پرداخت حق‌الثبت حق اطلاعیه را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل واحد نامبرده ، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس تغییرات» اداره‌ی ثبت مجموعه ‌ها تحویل شرکت ، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «مساوی بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکـت ، اخذ می‌گردد. پس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک ورژن از همه مدارک در پرونده‌ی شرکـت ، ضبط نسخه ‌ی دوم جهت نگهداری در شرکـت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت » ‌است.
در نهایت، متقاضی، باید نسخه از اگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت ‌ها و مالکیت صنعتی نسخه ‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم نماید . با توجه به ماده‌ی ۶ نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه ماده‌ی ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت ، باید خلاصه‌ی مجموعه ‌نامه و منضمات آن، بوسیله اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج شرکـت ، انتشار شود.
توجه ۱: اظهارنامه‌ی ثبت کمپانی از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت ‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور بایستی تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت ، تنظیم شود.
تذکر ۲: مرجع ثبت شرکت ‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت مجموعه ‌ها مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی چنانچه مرجع نامبرده ، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه بعد از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل فوق ، مجموعه را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی ۲ نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

تذکر ۳: شرکـت ‌نامه‌ی گفته شده می بایست به صورت رساست . شرکت ‌نامه هم حاوی اطلاعات فوق در فرم تقاضانامه است. به سبب ماده‌ی ۵ قانون طرح ویرایش ی آیین‌نامه‌ی ثبت کمپانی ‌ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، اداره‌ی ثبت شرکت ‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت مجموعه ‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم کمپانی ‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

تذکر ۴: در صورت‌جلسه‌ی فوق ، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه شرکـت ‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای مجموعه رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور مجموعه ، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی فوق ، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا تحویل آن توسط مدیرعلت اقرار مدیرعلت به وصول سرمایه‌ی شرکت ، تعیین شخصی برای انجام کارهای ضروری برای ثبت شرکـت .
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک