تصفیه پیشرفته فاضلاب حذف فسفر

uafb e1435659826783 تصفیه پیشرفته فاضلاب حذف فسفر

برج خنک کن

تصفیه پیشرفته فاضلاب(حذف فمسافرت )تصفیه پیشرفته فاضلاب
(حذف فمسافرت )

منابع ورود فسفر به فاضلاب
*صنایع مختلف* منابع رواناب غیر نقطه ای *تر کیبات دتر جنت فمسافرت دار *استفاده از کود های شیمیایی فسفر داراستراتژی گزینش سیستم مناسب در حذف فمسافرت • توصیف استراتژی •داده های مربوط به پایش اطلاعات مورد نیاز •راهکار های قابل اجرا در حذف فمسافرت •انتخاب سیستم مناسب توصیف استراتژی •تعیین استاندارد های مربوط به حدود مجاز فسفر در خروجی سیسـتم های تصفیه

•غربال کردن روشهای مختلف با توجه به معیار ها •در هر وهله از فرایند گزینش ٬ سیستم های مختلف از نظر معیار های خاصی مورد مقایسه قرار می گیرند .

•در هر وهله ویژگی ها و معایب روشهای مختلف تصفیه ذکر و باهم مقایسه می شوند. نکته : در مجموع مفید بودن این استراتژی بستگی به میزان دقت اطلاعات اولیه دارد

مهمترین فاکتور ها در گزینش سیـستم مناسب حذف •۱-میزان حذف مورد نیاز •۲- اندازه ابعاد تاسیسات •۳-اثر فرایند بر فرایند های دفع و حمل و نقل لجن •۴-نقد نیاز مزمان و دائمی بودن حذف فمسافرت •۵- هزینه کل •۶-تاثیر فرایند بر بهره برداری مراقبت از تاسیسات داده های مربوط به پایش اطلاعات مورد نیاز
-اطلاعات مورد نیاز برای سیستم های -اطلاعات مورد نیاز جهت سیستم های موجود اطلاعات مورد نیاز جهت سیـستم های الف) ملزومات خروجی تصفیه خانه * جهت سیسـتم های التاسیس اولین قدم در بررسی فرایند های حذف فسفر = تعیین استاندارد فمسافرت در فاضلاب خروجی ا زفرایند تصفیه * تعیین یا وضع استانداردهای مربوط به مقادیر فسفر خروجی به صورت هر روز ٬ هفتگی ٬ ماهیانه در صورت ممکن به صورت فصلی * تعیین استاندارد های مربوط به پارامتر های BOD5 ٬ TSS ٬ PH ٬NH4-N نیتروژن کل برای خروجی نکته : ضرورت حذف آمونیا ک یا نیتروژن کل از خروجی تاثیر عمده ای بر گزینش فرایند حذف فمسافرت دارد.اطلاعات مورد نیاز جهت سیستم های جدید ب) معین ات فاضلاب

– بعد از تعیین محدودیتها استانداردها مقادیر همه پارامترهایی که جهت آنها استاندارد تعریف شده است طی آنالیز های مختلف تعیین می شوند. – آبعضی از معین ات فاضلاب در رسیدن به گزینش بهترین سیستم طراحی دقیق آن حایز ارزش خیلی است . – اندازه گیری PH و قلیاییت بایستی در محل تعیین شود. – قلیائیت را می توان از روی قلیاییت منابع آب سرویس دهنده به منابع تولید کننده فاضلاب به دست آورد.

اطلاعات مورد نیاز برای سیـستم های نو •ج)بقیه اطلاعات مورد نیاز – مورد های مختلف دفع لجن – معین ات منطقه از نظر حضـور صنایع – محل ابعاد تصفیه خانه زمین موجود و در دسدلهره و ترس – دوره طرح تاسیسات – دسترس و نگرانی ی به مواد شیمیایی و تعرفه مربوط به آنها اطلاعات مورد نیاز جهت سیستم های جدید نکته : در مناطق روستایی به دلیل کم بودن اندازه تاسیسات و موارد مربوط به لجن مورد های گوناگونی از روشهای تصفیه را می توان استفاده کرد.نکته : روشهایی شیمیایی اکثرا ٌ به فضای کمتری نیاز دارند لی تعرفه های مربوط به بهره برداری مراقبت از بیشتر است.نکته : روشهای بیولوزیکی به فضای بیشتر به مراتب به دقت و توجه زیادتری در بهره برداری مراقبت نیاز دارد.نکته : تولید لجن یک فاکتور حائز ارزش در انتخاب سیستم های حذف است باید در برآورد هزینه های مر بوط به سیسـتم در نطر گرفته شود.اطلاعات مورد نیاز برای سیسـتم های •دوره طرح متعارف در طراحی سیستم های حذف فاضلاب ۲۰ سال است نکته : روشهای شیمیایی جهت دوره های طرح کوتاه مدت اقتصادی تر هستند . نکته : روشهای بیولوژیکی هزینه بالاتری داشته برای دوره های ظرح زیاد توجیه اقتصادی دارند.

•تفکیک مشترکین فاضلاب به خانگی ، صنتعی ، تجاری

•تحلیل اثر هر نوع از مشتريان بر معین ات فاضلاب و تاثیر آن بر مورد گزینش ی در حذف فمسافرت اطلاعات مورد نیاز برای سیسـتم های موجوددر این حالت به آنالیز و مطالعات مقدماتی پیچیده تری نیاز داریم مهمترین سوالات ی که بیان است :

۱- آیا سیسـتم های موجود قادر به رساندن غلظت فسفر در خروجی تا حدود استاندارد هستند .؟ و می توان آنهارا جهت این منظور بهینه کرد.؟۲- آیا ظرفیت هیدروولیکی تاسیسات موجود جهت دبی پیشنهاد ی فعلی کافی است ؟۳- عمر شرایظ فعلی سیـستم های موجود ظرفیت پذیرش تکنولوژیهای جدید را دارد؟۴- آیا سیسـتم های موجود تصفیه به بهینه سازی فرایند و افزایش وسعت تاسیسات یا هر دو نیاز دارند ؟۵- سیستم های تصفیه بیولوژیکی مانند سیستم های فیلـم ثابت یا افزایش معلق با تکنولوژیهای حذف فسفر در تامین غلطت فسفر در خروجی تصفیه خانه تا حدود استاندارد سازگاری دارند؟اطلاعات مورد نیاز برای سیسـتم های موجود

•بعد از جواب دادن به سوالات فوق نقد مشابهی به ترتیب زیر برای تاسیسات نو باید صورت گیرد :

۱- نوع ظرفیت کارایی واحد های عملیاتی موجود و در حال بهره برداری الف ) جریان مایعات – ظرفیت هیدرولیکی – ظرفیت بیولوژیکی – ظرفیت هوادهی – ویرایش ات انجام شده و در دست انجام ب) جریان جامدات – ظرفیت آبگیری و تغلیط جامدات – ظرفیت تثبیت کارایی آن – ظرفبت دفع نهایی – سازگاری تکنولوژیهای قابل اجرا در حذف فمسافرت با کنترل لجناطلاعات مورد نیاز برای سیسـتم های موجود

۲-عملکرد واحد های عملیاتی در رابطه باحذف پارامتر های ویِژگزینشه حاوی :

• فسفر کل • TSS • BOD5 • Total N •NH4-N 3-واحد های عملیاتی مستعمل و یا نیاز به جایگزینی و تعویض ۴-ظرفیتهای استفاده نشده و یا زیاد تر از حد که بتوانند وارد سرویس شوند.۵- نقاط تخلیه جریان های برگشت شده در سیـستم های موجود کنترل لجن میزان بار آنها از نظر پارامتر های فوق۶-مورد های در دسترس جهت دفع لجن ظرفیت و کارایی فرایند های کنترل لجن و توجه به در صد زمانی در سرویس بودن و ظرفیت بهره برداری موجود اطلاعات مورد نیاز برای سیستم های موجودنکته : افزایش تجهیزات بهره برداری از تکنولوژیهای جدید یا افزایش زمان بهره برداری از سیستم های مو جود » نیاز به پرسنل نو » ارتقا هزینه ها ( این هزینه های می بایست در محاسبات اقتصادی در نطر گرفته شوند)راهکار های قابل اجرا در حذف فمسافرت الف) بیشتر شدن مواد شیمیایی ۱-بیشتر شدن نمکهای فلزی (آهن و آلومینیم) ۲-اضافه کردن آهک ب) روشهای بیولوژیکی عمدتا تکنیکهای تغیر شکل یافته ای از فرایند لجن فعال هستند که حاوی : ۱ -فرایند فوستریپ (phostrip ) 2- فرایند اصلاح شده باردن فو (modified bardenpho process) 3- فرایند A/O 4-فرایند UCT (university of capetown) 5- فرایند SBR ( sequencing batch reactor) 6- فرایند های لجن فعال بازبینی شده از نطر عملیاتی ۷ -سیستم تلفیقی حذف بیولوژیکی فمسافرت افزایش مواد شیمیایی •معین ات مواد شیمیایی مورد استفاده و انواع •نقاط مناسب تزریق •عملکرد سیستم های بیشتر شدن مواد شیمیایی معین ات مواد شیمیایی و انواع معین ات مواد شیمیایی وانواع – متداولترین نمکهای فلزی مورد استفاده سولفات آلومینیم (آلوم) کلرید فریک هستند – سولفات فروس کلرید فروس که از محصولات جانبی عملیات فولاد کاری (steelmaking ) تحت عنوان آب ترش(pickle liquoir ) تولید می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. – آلو مینات سدیم عمدتا برای فاضلاب ها یی که قلیاییت کمی دارند مصرف می شوند. – کلرو هید رات آلومینیم پلی آلو مینیم کلراید – گاهي از انواع پلی مر های آنیونی نکته : امروزه در اکثرا تصفیه خانه ها آهک در حذف فسفر جای خود را به کلرید فریک و آلوم داده است. ……… چرا؟ ۱-بالا بودن لجن تولیدی در مقایسه با نمکهای فلزی ۲-مشکلات مربوط به بهره برداری و مراقبت تاسیسات و حمل نقل آنمعین ات مواد شیمیایی وانواع اساس مکانیزم اولیه حذف فسفر با مصرف از نمکهای فلزی : واکنش یون فلزی با ارتوفسفات تا تشکیل رسوب نامحلول فسفات فلزی •نکته : توصیه می شود به منطور تزریق مقادیر مناسب مواد شیمیایی و بهینه کردن شرایط واکنش آزمون جار حتمی انجام شود.ترکیبات آلومینیم فرم کلی واکنش :از ترکیب یونهای فسفات و یون آلومینیم فسفات آلومینیم تشکیل شده رسوب می نماید . ۱مول آلومینیم با ۱ مول PO4 یا۱ مول P واکنش می دهد بر پایه وزنی ۲۷ گرم AL با ۹۵ گرم PO4 (یا ۳۱ گرم بر حسب P ) واکنش می دهد تا ۱۲۲ گرم ALPO4 تشکیل شود.پس نسبت وزنی AL/P مساوی با ۲۷ به ۳۱ یا ۸۷/۰ به ۱ است .ترکیبات آلومینیمآلوم معمولترین نمک آلومینیم در حذف فسفر آلوم یا ” فیلتر آلوم” است که سولفات هید راته آلومینیم بوده فرمول تقریبی آن AL(SO4)3*4H2O است . این ماده حاوی ۱/۹ % آلومینیم محلول بر حسب AL و ۱۷ در صد آلومینیم محلول بر حسب AL2o3 است . واکنش آلوم با فسفات یک مول آلومینیم (۵۹۴ گرم)با دو مول فسفات (۱۹۰ گرم) که حاوی ۶۲ گرم فسفر است تا تشکیل ۲ مول (۲۴۴ ) گرم سولفات آلومینیم (ALPO4 ) واکنش می دهد. پس نسبت وزنی آلوم به فسفر مساوی است با ۵۹۴ به ۶۲ یا ۶/۹ به ۱است .ترکیبات آلومینیمنکته : در عمل میزان آلوم مورد نیاز از آلوم استو کیومتری بیشتر است ………..چرا؟ این مسئله به واکنشهای رقابتی است که بسته به نوع فاضلاب متفائت خواهد بود . مهمترین فاکتورهایی که بر میزان الوم مورد نیاز تارسیدن به غلظت قابل فسفر در فاصلاب خروجی تاثیر دارند: -قلیاییت فاضلاب – pHفاضلاب -تر کیبات یونی از قبیل سولفات فلوئوراید و… -کمیت طبیعت جامدات معلق مانند کائولین ، مونتموریولونیت ،خاک رس،میکرو ارگانیزمها وبقیه مواد کلوئیدی -نسبت واقعی AL/P -شدت اختلاط وبقیه شرایط فیزیکی حاکم بر تجهیزات تصفیهترکیبات آلومینیمشرایط استفاده -pH بهینه در حذف فمسافرت با آلوم بین ۵/۵ تا۵/۶ است . – شدت كم شدن pH در اثر افزایش آلوم بستگی به قلیائیت فاضلاب و دوزاژ تزریق آلوم دارد. – به کاهش pH در مصرف از آلوم می توان این کاهش را با اضافه کردن مواد شیمیایی قلیایی جبران کرد . – در صورت بالا بودن قلیاییت فاضلاب به منطور پایین آوردن قلیاییت به جای بیشتر شدن دوزاژ تزریق آلوم می بایست از اسید های قوی استفاده شود. – د رهر حال خوبتر است هر دو راهکار فوق از نظر اقتصادی ارزیابی و با مقایسه شوند.ترکیبات آلومینیمآلومینات سدیم فرمول شیمیایی آن به صورت Na2Al2O4 یا NaAlO2 است. فرم سه هیدراته آن داردای فرمولNa2O.Al2O3.3H2O است و وا کنش آن با فسفات به صورت زیر است : -NaOH تولیدی منجر به ارتقا PH محلول می شود . همین مسئله باعث شده است که از آلومینات سدیم برای فاضلابهای که قلیاییت کمی دارند مصرف از آلوم می تواند PH آنها را به میزان زیادتری کاهش دهد استفاده نشود.- نسبت مولی AL به P 1 به ۱ است . نسبت وزنی AL بهP مساوی ۰.۸۷ به۱ نسبت وزنی آلومینات سدیم بهp 3.6 به۱ است .ترکیبات آلومینیم * درمطالعه ای معین شد که ماده پلی آلومینیم کلراید در حذف فسفات کل خوب از سولفات آلومینیم عمل می نماید در حالی که کلرو هیدرات الومینیم نسبت به دوتای دیگر نتایج ضعیفتری می دهد. * آلوم گرانولی درجه فاصلابی (sewage grade ) تلفیقی از سولفاتهای آهن آلومینیم است که نسبتا حاوی ۷/۱۳ در صد آلومینیم به شکل Al2O3 3/4 در صد آهن به فرم fe2o3 است . این ترکیب امروزه استفاده وسیع ای ندارد.ترکیبات آهن هر دو فرم یونهای فروس ( fe2++ ) فریک(fe3+++ ) به فرمهای کلرید فریک ، کلرید فروس سولفات فریک سولفات فروس مورد مصرف قرار می گیرند . کلرید فروس سولفات فروس از محصولات عملیات فلز کاری هستند . هر چند که این دو مقادیر بالایی از اسید هیدرو کلرید ریک سوللحظه ای و فوری ک هستند می توانند منجر به کاهش pH شوند .کلرید فریک به طور تیپیک واکنش کلرید فریک فسفات به صورت زیر است : *نسبت مولی fe به p 1 به ۱ است . ۳/۱۶۲ گرم از fecl3 با ۹۵ گرم po4 تا تشکیل ۸/۱۵۰ fepo4 واکنش می دهد.*نسبت وزنی استو کیو متریک fe به p 8/1 به ۱ است در حالی که نسبت وزنی fecl3 به p مساوی ۲/۵ به ۱ است .*در صورت مصرف توام با آلوم مکانیزم وا کنش پیچیده تر از معادله قبل خواهد بود.ترکیبات آهنکلرید وسولفات فروسواکنش بین نمکهای فروس (کلرید فروس سولفات فروس ) با فسفات را به طور تقریبی می توان به صورت زیر نشان داد. نسبت مولی fe بهp 3 به ۲ است و نسبت وزنی یون فروس به فسفر ۳.۲به ۱ است. *اضافه کردن نمکهای آهن طی واکنش زیر منجر به از بین رفتن قلیایت خواهد شد . ترکیبات آهنشرایط استفاده*برای یون فریک رنج بهینه pH 4.5 تا۵ است . به هر حال حذف قابل توجه فسفر می تواند در pH های بالاتر فراهم شود . جهت یون فروس pH بهینه نسبتا مساوی ۸ است و حذف مطلوب فسفر در pH بین ۷تا ۸ حاصل خواهد شد. نکته : ترس و نگرانی یب تاثیر گذار و مطلوب فسفر زمانی رخ می دهد که یون فروس به یون فریک افردی د شود. به همین خاطر توصیه می شود که از نمکهای فروس در تصفیه اولیه استفاده نشود.نقاط مناسب تزریق *بهترین نقطه یا نقاط اضافه کردن مواد شیمیایی در بهترین حالت از طریق انجام تست ات در تصفیه خانه در مقیاس کامل (full-scale ) قابل تعیین است . با آزمایش جار می توان اطلاعات کافی در خصوص بر آورد هزینه ها بررسی اثرات لجن و معین ات آن بر فرایند های کنترل دفع آن بدست آورد.*نمکهای فلزی به طور متداول در بالا دست تانکهای ته نشینی اولیه یا ثانویه و در بر خی از موارد در بالا دست هر دو تانک اضافه می شوند. همين طور می توان به صورت مجزا به زلال ساز نهایی آنها را افزود. نقاط مناسب تزریقاضافه کردن ما ده شیمیایی به وهله تصفیه اولیه نقاط مناسب تزریقاضافه کردن ما ده شیمیایی به وهله تصفیه ثانویه نقاط مناسب تزریقاضافه کردن ما ده شیمیایی به نقاط مختلف درفرایندتصفیه عملکرد سیستم های بیشتر شدن نمکهای فلزی •با استفاده از نمکهای فلزی بین ۸۰تا ۹۰ در صد حذف فمسافرت فراهم می شود . به منظور رساندن غلظت فمسافرت تا ۱ میلی گرم در لیتر استفاده از نمکهای فلزی همراه با زلالساز توصیه می شود.

•از این طریق در صورت بهینه بودن عملیات زلالسازی غلظت فسفر در خروجی تا ۱ میلی گرم در لیتر همين طور غلظت TSS تا کمتر از ۱۵ میلی گرم در لیتر کاهش خواهند یافت . به منظور رساندن پیوسته غلظت فمسافرت تا ۰.۵ میلی گرم در لیتر انجام فیلتراسیون فاضلاب تصفیه شده توصیه می شود. اضافه کردن آهک*اضافه کردن آهک می تواند به تانک ته نشینی اولیه و هم خروجی زلالساز ثانویه انجام شود. سیـستم های اضافه کردن آهک به منظور حذف فمسافرت به دو صورت می باشند :

–سیستم تک وهله ای با مصرف کم آهک •میزان pH بایستس کمتر از ۱۰ باشد . •میزان فسفر تا ۱ میلی گرم در لیتر کاهش می یابد.

–سیسـتم دو وهله ای با استفاده خیلی آهک

•pH باید تا ۱۱ ای ۱۱۰۵ بیشتر شدن داده شود

•قادر است حذف فسفر را تا کمتر از ۱ میلی گرم در لیتر كم شدن دهد .

•به یک واحد رکربوناسیون قبل ازوارد کردن فاضلاب به سیستم تصفیه بیولوژیکی نیاز است

•در صورت اعمال یک وهله فیلتراسیون بر خروجی می توان فمسافرت را تا ۰.۱ میلی گرم در لیتر کاهش داد.اضافه کردن آهکشرایط بهره بردارینکته : سیسـتم های تزریق آهک مستلزم اعمال کنترل دقیق بر : •pH •فرایند اخطلاط

•ذخیره سازی اختلاط نکته :

از طریق رکاسینه کردن لجن تولیدی می توان آهک را احیا و مجددا مصرف کرد. این عمل به دلیل بالا بودن هزینه های مربوط به فرایند رکلسیناسیون تنها در تصفیه خانه های بزرگ توجیه اقتصادی دارد . در این حالت حتی با رکاسینه کردن آهک از لجن ، به ۲۰ تا ۳۰در صد آهک اضافی نیاز خواهد بود.

روشهای بیولوژیکی حذف فمسافرت مقدمه و نظریه :

فمسافرت به عنوان عنصر با اهمیت در امر انتقال انرژی در میکروارگانیسمها و در ساختارهای مختلف سلول از قبیل فسفولیپیدها نوکلوئوتید ها اسید ها نوکلوئیک نقش آفرین است .بااتصال یک باند فسفات به آدنوزین تری فسفات (ATP) منجر به ذخیره انرژی معادل ۴/۷ کیلو کالری به ازای هر مول فسفات می گردد که با تبدیل آدنوزین دی فسفات (ADP) این انرژی آزاد شده در دسترس و نگرانی قرار خواهد گرفت. ۱۰ تا ۱۲ درصد از جرم مولکول RNA و DNA و۵/۱ تا ۲ درصد وزن خشک جامدات میکروبی را فسفر تشکیل می دهد.بسته به نسبت BOD/P ، سن لجن، تکنیکهای جابجایی لجن میزان جریانهای لجن برگشتی ۱۰تا۳۰درصد حذف فمسافرت کل (TP ) در سیسـتم بیولوژیکی صورت می گیرد. طی تولید جرم بیولوژیکی ضمن حذف BOD حذف بیولوژیکی فمسافرت نیز صورت میگیرد. روشهای بیولوژیکی حذف فمسافرت

•مطالعات نشان داده است که توسط سیستم لجن فعال در صورت هوادهی شدید حذف فمسافرت تا ۸۰ در صد صورت می گیرد.

•در این آزمایش ات با اضافه کردن ماده ۲-۴ دی نیترو فنول که مانع از جذب فسفر می شود نشان داه شد که حذف فسفر منشاء بیولوژیکی داشته است. همين طور حضـور گرانولهای ولوتین (volutin ) در سلولهای میکروبی که حاوی پلی فسفات است دیگری بر تائید این مسئله بوده است.

•مشاهدات نشان داد که با قرار دادن لجن برگشتی در معرض شرایط بیهوازی فسفر آزاد خواهد شد. حاصل این کار ها منجر به ابداعروش فوستریپ گردید.

در استفاده از سیـستم لجن فعال در حذف فسفر مهمترین شرایط بهره برداری باید به صورت زیر باشد

۱-غلظت افردی ژن محلول از میانه های تانک هوادهی تا انتهای آن ۲ mg /li باشد.

۲-از بر گشت مجدد فمسافرت به سیستم لجن فعال پیشگیری شود.

۳-حفظ شرایط بی هوازی در زلالساز ثانویه به منظور پیشگیری از آزاد شدن فسفر به جریان فاضلاب خروجیروشهای بیولوژیکی حذف فمسافرت مکانیزم حذف بیولوژیکی فمسافرت

•تحت شرایط ارتباط پی در پی بیهوازی –هوازی بین میکرو ارگانیزمها در استفاده سوبسترا یک رقابت ایجاد می شود که در نهایت میکرو ارگانیزمهای ذخیره کننده فسفر در این رقابت پیروز شده و غالب می شوند .

•مطالعات نشان داد که ارگانیزمهای مسئول حذف فمسافرت به دسته یا جنس اسینتو باکتر ها تعلق دارند که باکتریها گرم منفی ، کوتاه حجیم با اندازه ۱تا ۵/۱ میکرومتر می باشند .وجود فاز بی هوازی در سیسـتم های حذف فمسافرت به عنوان یک وهله خیلی مهم در تولید کربو هید راتهایی چون اتانول استات و سوفردی نات که به عنوان منبع کربن جهت اسینتو باکتر ها استفاده خواهند شد ، بیان است.

• آئرو موناسها سودو موناسها به عنوان میکرو ارگانیزمهای فاکولتیتیو در فاز بی هوازی کالاها تخمیری و استات راتولید می کنند.در طی فاز بی هوازی نسبت مولاری مصرف استات به فسفر آزاد شده ۳/۱ است .

•میزان فمسافرت آزاد شده سر عت آزاد شدن آن متاثر از نوع سوبسترا است به طوری که برای سوبسترا های مختلف میزان فسفر رها شده به صورت زیر است :

اسیدبوتریک>اسیداستیک>گلوکز>اسیدپروپیونیک> استات سدیم روشهای بیولوژیکی حذف فسفر روشهای بیولوژیکی حذف فسفر

•فرایند فوستریپ (phostrip )

-تنها فرایند بیولوژیکی حذف فمسافرت است که در مسیر جریان لجن برگشتی یک ناحیه بی هوازی منظور شده است.

-۲۰تا ۳۰در صد از جریان لجن برگشتی وارد تانک بی هوازی آزاد کننده فمسافرت می شود.

– فمسافرت در این تا نک آزاد می شود پس همراه جریان سرباره راهی تانک استرس یب شیمایی شده در آنجا با اضافه کردن آهک به طریق شیمایی رسوب داده می شود. نکته : در این سیـستم چون فقط بخشی از جران فاضلاب در معرض تصفیه شیمیایی قرار می گیرد میزان آهک مصرفی نسبت به سیسـتم های صرف آهکزنی کمتر بوده لجن تولیدی کمتر است. روشهای بیولوژیکی حذف فمسافرت فرایند بازبینی شده باردن فو (modified bardenpho process )

– این فرایند به منظور حذف نیتروژن فمسافرت طراحی شده است.

– در این سیـستم بر گشت لجن از مراحل بی هوازی به وهله آنوفردی ک داخل برگشت می شود.روشهای بیولوژیکی حذف فمسافرت فرایند A/O- در وهله نخست به منظور حذف فسفر طراحی شده است ولی به منظور انجام نیتریفیکاسون استفاده می شود.

– باقطع عمل هوادهی در بالا دست تانک هوادهی منطقه ای بیهوازی ایجاد می شود.روشهای بیولوژیکی حذف فمسافرت فرایند UCT (university of capetown) -به منظور حذف نیتروژن فسفر طراحی شده استروشهای بیولوژیکی حذف فسفر فرایند UCTروشهای بیولوژیکی حذف فسفر فرایند SBR ( sequencing batch reactor)

– با اعمال تغییراتی در سیسـتم SBR متعارف از طریق اضافه کردن دو وهله بیهوازی و هوادهی امکان حذف فمسافرت فراهم می شود.

حاوی ۵ وهله :

۱- وهله پر شدن

(filling) 2- وهله اختلاط بی هوازی

(anaerobic mix) 3- وهله هوادهی(

aeration) 4- وهله ته نشینی(

settling) 5- وهله تخلیه (withdrawal)روشهای بیولوژیکی حذف فسفر فرایند لجن فعال بازبینی شده از نظر عملیاتی روشهای بیولوژیکی حذف فسفر سیستم تلفیقی حذف بیولوژیکی فسفر روشهای بیولوژیکی حذف فمسافرت بر خی از نکات ضروری در مورد سیـستم های حذف بیولوژیکی

* مقادیر لجن تولیدی در تمام فرایند های بیولوژیکی حذف فسفر به جز فرایند فوستریپ از لجن تولیدی در سیسـتم های افزایش معلق متعارف کمتر است .

* به جز فرایند فوستریپ دربقیه فرایند های بیولوژیکی حذف فمسافرت ،میزان حذف فسفر به نسبت BOD/P در فاضلاب ورودی بستگی دارد.

* در صورتی که نسبت BOD/P در رنج مطلوب باشد فرایند های A/O UCT فرایند بازبینی شده باردن فو و فرایند های ویرایش عملیاتی لجن فعال می توانند میزان فمسافرت را در خروجی به ۱ الی ۲ میلی گرم در لیتر برسا نند.* جهت رساندن غلظت فسفر تا حدود فوق میزان اقل نسبت TBOD/TP میبا یست مساوی با ۲۰ به ۱ ونسبت SBOD/SP بین ۱۲ به ۱ ۱۵ به ۱ باشد.* در صورت نیاز به تصفیه بیشتر باید فرایند زلالسازی را به نحوی بهینه کرد تا میزان TSS در خروجی تا کمتر از ۲۰ میلی گرم در لیتر كم شدن یابد یا اینکه از سیستم فیلتراسیون مصرف کرد.

نکته : جهت همه سیستم های یاد شده اکیدا پیشنهاد می شود که با انجام آزماسشات در مقیاس پایلوت عملکرد هر سیستم را بسته به نوع فاضلاب تعیین نمود و بهترین سیسـتم را معین کرد. استراتژی انتخاب سیسـتم مناسب

•این استراتژ ی فرایند غربال گری گزینش ی است که از طریق آن :

۱-در نظر گرفتن همه مورد های قابل مصرف در حذف فمسافرت

۲-مقایسه مورد ها بر طبق برخي از معیار ها

۳-انتخاب مناسبترین مورد

این فرایند چهار وهله دارد که در هر وهله مورد های مختلف ،از نظر معیار های معین ی مقایسه می شوند قابلیت هر مورد برای شرایط مختلف نقد می شود. در طی هر وهله تکنولوژیهایی که با توجه به معیار ها قابلیت فرد ی مناسب را نداشته باشند حذف می شوند و در نهایت مورد اقتصادی و مطلوب مورد ای خواهد بود که توانسته باشد شرایط لازم برای انتخاب را در طی هر چهار وهله احراز نماید.استراتژی انتخاب سیسـتم مناسب

وهله اول : – معین کردن تاسیسات موجود -تعیین نیاز به احداث تاسیسات جدید -تعیین ضرورت حذف نیتروژن به تنهایی و یا حذف توام نیتروژن فسفر نکته : برای تاسیسات موجود تنهابر خی از مورد ها قابلیت استفاده دارند.نکته : جهت تاسیساتی که تصمیم به احداث آن را داریم می بایست همه مورد های حذف فمسافرت را مورد تحلیل قرار داد.*ارزیابی و مقایسه مورد ها بر طبق جدول زیر :استراتژی انتخاب سیستم مناسب

وهله دوم : – در این وهله قابلیت فرایند ها در حذف فسفر نقد شده تعیین می کنیم که کدام فرایند قادر است میزان فسفر را تا حدود مد نظر كم شدن دهد. – اگر حذف نیتروژن نیز مد نظر باشد قابلیت حذف نیتروژن را می بایست در نظر گرفت.(در این حالت لازم است روشهای اختصاصی حذف نیتروژن را به جمع مورد های مورد مقایسه افزود) – مقایسه مقادیر BOD5 وTSS علاوه بر P در خروجی جهت مورد ها *ارزیابی مقایسه مورد ها بر طبق جداول بعدقابلیت فرایند ها در رساندن غلظت فمسافرت تا حدود مجاز در خروجیقابلیت فرایند ها در حذف نیترو‍‍ژن فمسافرت استراتژی گزینش سیستم مناسب

وهله سوم – همه مورد های که شرایط ضروری در دو وهله قبل را احراز نمایند با توجه به معیار های جداول زیر مورد مقایسه قرار می گیرند . -در این وهله مورد هایی که به عنوان مورد های حاشیه ای (marginal) معرفی می شوند به وهله چهارم راه می یابند.* در جدول زیر تاثیر نسبت TBOD/TP کمتر از ۲۰ بر قابلیت فرد ی فرایند نشان داده شده است.معین است که باکمتر بودن این نسبت از ۲۰ رساندن غلظت فمسافرت به میزان ۱ تا ۲ میلی گرم به سختی صورت می گیرد.استراتژی گزینش سیستم مناسبتاثیر ملزومات بهره برداری نگهداری بر قابلیت فرد ی فرایند استراتژی گزینش سیـستم مناسبتاثیر تولید لجن بر قابلیت کاربر ی فرایندهااستراتژی انتخاب سیسـتم مناسب

وهله چهارم -کلیه نرخ های مر بوط به بهره بردار ی و نگهداری برای همه مورد ها تعیین می گردد .

– گاهي از فاکتورهای غیر اقتصادی مورد بررسي و برسی قرار می گیرند :

۱- فضای مورد نیاز

۲-پایا بودن و قابل اعتماد بودن

۳-اثرات زیست محیطی

۴-سطح مهارت و تجربه اپراتورهابه منظور رسیدن به بهره برداری مطلوب

No votes yet.
Please wait...دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک